V roce 2008 byla provedena sanace severovýchodního ujíždějícího rohu betonovou mikropilotáží.

Dále pokračovala postupná rekonstrukce slabých míst střechy,  kde zatékalo. Byl odstraněn balkon s balustrádou před vchodem a zastřešen, tím přestalo zatékat do do čelní zdi. Dále bylo provedeno odstranění říms nad bočním vchodem, odkud zatékalo do boční zdi.

V roce 2017 byla nutná větší oprava a revize odvodnění žlabů dešťové kanalizace. Byla sanována stará prosakující žumpa. Dále kolem celého kostela byly odkryty základy,  propadlý terén upraven a vyspádován směrem od kostela. Byla provedena rekonstrukce a nové vyspádování dlážděné plochy před hlavním vchodem ke schodišti. Okolo celého obvodu kostela byl vydlážděn zámkovou dlažbou vyspádovaný chodník. Dále tedy nedochází k zatékání do stavby a do základů. Bylo opraveno osazení stolice zvonu.

 Praskliny v lodi zevnitř i vně jsou osazeny od r. 2016 terči a  další posun a rozšiřování prasklin  je monitorován.